مستندات کاربری سیستم

User Management

در اینگرو امنیت حرف اول و آخر را می‌زند. برای سطوح دسترسی یه سطح کاربری در اینگرو پیش‌بینی شده است که کاربران با توجه با سطح دسترسی خود می‌توانند به قابلیت‌های سیستم دسترسی داشته باشند. این سه سطح کاربری عبارتند از:

 • Maintainer
 • Reporter
 • Viewer

که هریک دسترسی‌های متفاوتی را خواهند داشت و بر اساس نیاز میتواند به کاربران مختلف تخصیص داده شود.

فهرست مطالب

مستندات کاربری اینگرو

آنالیز و گزارش

در گزارش‌ساز اینگرو شما قادر خواهید بود از داده‌هایی که ارسال کرده‌اید به صورت پویا گزارش‌گیری کنید. ما اطمینان داریم که شما بیشتر از آنچه که ما تصور کرده‌ایم با این ابزار گزارش‌های خلاقانه تولید خواهید کرد.

انواع آنالیزهای موجود:

Analysis TypeDescriptionParameters
averageReturn average of a field on a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

countReturn count of rows 
count_uniqueReturn count of distinct rowsl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

maxReturn maximum value of a column on a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

medianReturn the median of a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

minReturn minimum value of a column on a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

percentileReturn percentile of a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

l percentile

m required

m float

m must be greater than equal to zero and less that one

select_uniqueReturn a list of unique values of a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

std_devReturn standard deviation of a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

sumReturn the summation of a given datasetl target

 

m required

m string

m name of a field from columns list

m Only must be applied on numeric columns

funnelReturn funnel analysis of multiple streamsl segments

 

m required

m array[object]

m segments are ordered

m each object contains:

r stream

l name of stream

l string

r property

l the actor property

l type of actor must be string on the DB

r steps

l steps of a segment

l array[string]

l steps are ordered

extractionSimple select queryl targets

 

m required

m array[string]

m each element of targets is a column name of stream

برخی از کاربردهای analysis type ها

Count:

– چه تعداد خرید در دو هفته اخیر اتفاق افتاده است؟

– چند بار home page بازدید شده است؟

Count Unique:

– چند کاربر یکتا در سایت لاگین کرده‌اند؟

– چند کاربر یکتا صفحه اصلی سایت را بازدید کرده‌اند؟

– چند شرکت از اپلیکیشن ما استفاده میکنند؟

Select Unique:

– لیست آدرس ایمیل‌هایی در استفاده از یک ویژگی خاص توسط افراد استفاده شده است.

– لیست کشورهایی که اپلیکیشن شما در آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

– لیست کاربرانی که آخرین ورژن محصول شما را خریداری کرده‌اند.

 

نحوه کار با آنالیزها

با استفاده از Report Builder اینگرو (گزارش‌ساز اینگرو) قادر خواهید بود دستورات ANSI SQL را به صورت داینامیک اجرا کنید. برای اینکار باید ابتدا پروژه را از لیست پروژه‌ها انتخاب کنید.

مستندات کاربری اینگرو

سپس در قسمت Report با استفاده از Report Builder گزارش دلخواه خود را بسازید.

مستندات کاربری اینگرو

مرحله اول انتخاب Stream  است. باید مشخص کنید که از کدامیک از استریم‌های موجود خود مایلید گزارش دریافت کنید.

سپس باید type آنالیز خود را انتخاب کنید که در بالا لیست آن‌ها آورده شده بود. اینگرو این امکان را به شما می‌دهد تا بتوانید تا ۳ آنالیز را به صورت همزمان پردازش کنید و در جدول و نمودار مقادیر آن‌ها را مشاهده کنید.

مورد بعدی که انتخاب آن برای اجرای گزارش اجباری است (مشابه دو مورد فوق) Timeframe است باید مشخص کنید که گزارش را در چه بازه‌ای مایلید دریافت کنید.

ما دو دسته عمده برای Timeframe در نظر گرفته‌ایم:

– Relative

در این نوع شما به صورت نسبی به زمان حاضر مشخص می‌کنید که چه بازه‌ای از زمان مد نظر شماست. دسته‌های قابل دسترسی در این نوع عبارتند از:

minutes / hours / days / weeks/ months / years

دو حالت برای تمامی این موارد وجود دارد که عبارتند از :this / prev

مستندات کاربری اینگرو

وقتی شما this را انتخاب می‌کنید زمان حاضر در محاسبه زمان گزارش در نظر گرفته می‌شود به طور مثال وقتی شما this 12 month را انتخاب می‌کنید، ۱۲ ماه اخیر با در نظر گرفتن ماه حال حاضر محاسبه می‌شود. اما وقتی prev 12 month را انتخای می‌کنید، از ماه قبل تا ۱۲ ماه قبل از آن محاسبه خواهد شد.

هر زمان که گزارشی که timeframe آن مطابق این روش انتخاب شده است را می‌خواهید مشاهده کنید نسبت به زمان حال گزارش محاسبه خواهد شد.

به عنوان مثال اگر timeframe شما this 1 day باشد و گزارش را در تاریخ ۱/۱/۲۰۲۰  تشکیل داده باشید، اگر ۲/۲/۲۰۲۰ گزارش را برای نمایش انتخاب کنید نتیجه گزارش، وضعیت را در ۲/۲/۲۰۲۰ نمایش خواهد داد.

 description
typetype of calculation of time

 

l prev

l this

nany positive non-zero integer
unitschunk of time

 

l minutes

l hours

l days

l weeks

l months

l years

 

حالت Absolute

در این حالت شما با استفاده از calendar تاریخ شروع و انتهای بازه را انتخاب خواهید کرد و تاریخ گزارش به صورت مطلق ذخیره خواهد شد. در هر زمانی که گزارش را انتخاب کنید نتیجه را در همان بازه‌ای که انتخاب کرده بودید مشاهده خواهید کرد.

مستندات کاربری اینگرو
TimeframeDescription
2009-11-09T23:00:00Z|2009-11-10T23:00:00Zl timezone is zero Z and will be set to UTC

 

l start time is 2009-11-09T23:00:00Z

l end time is 2009-11-10T23:00:00Z

2009-11-10T03:30:00+03:30|2009-11-10T20:29:59-03:30l timezone for start time is +03:30 (IRDST)

 

l start time is 2009-11-10T03:30:00+03:30

l timezone for end time is -03:30 ()

l end time is 2009-11-10T20:29:59-03:30(NST)

 

گزینه‌های Filter, Group By, Interval,Limit, Order By به صورت اختیاری برای تشکیل گزارش در اختیار شما قرار دارند.

فیلتر (Filter)

مستندات کاربری اینگرو

فیلتر برای محدود کردن گزارش به شرطی که شما اعمال می‌کنید کاربرد دارد. شما این امکان را دارید که به صورت همزمان از تعداد زیادی شرط برای تشکیل گزارش استفاده کنید. که این امر با فشردن دکمه Plus امکان‌پذیر خواهد شد.

 

OperatorTypeDescription
andRelationalThe result is true when both conditions are true
orRelationalThe result is true when one of the conditions is true
eqComparativeThe result is true when column value is equal to the given value
neComparativeThe result is true when the column value is not equal to the given value
ltComparativeThe result is true when the column value is less that to the given value
lteComparativeThe result is true when the column value is less than or equal to the given value
gtComparativeThe result is true when the column value is greater than to the given value
gteComparativeThe result is true when the column value is greater than or equal to the given value
inComparativeThe result is true when the column value is equal to one of the given array value
containsComparativeThe result is true when the column value is a substring of the given value
not_containsComparativeThe result is true when the column value is not a substring of the given value

ایجاد گروه (Group By)

شما می‌توانید نتیجه گزارش را بر اساس یک یا چند Property گروه کنید. ترتیب نمایش گروه‌ها بر اساس ترتیبی است که شما در گزارش اعمال میکنید برای تغییر این ترتیب باید ترتیب افزودن آن‌ها در گزارش را تغییر دهید.  شما می‌توانید حداکثر ۳ گروه به گزارش خود اضافه کنید.

مستندات کاربری اینگرو

فاصله زمانی (interval)

interval در واقع یک نوع Group By بر اساس بازه زمانی است که به دلیل اهمیت و تداول آن را به صورت جداگانه در گزارش‌ساز قرار داده‌ایم.

انواع Interval های موجود عبارتند از:

 • minutely
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • day_of_week (from 1 for Monday to 7 for Sunday)
 • hour_of_day (from 0 to 23)
 • day_of_month
 • day_of_year
 • month_of_year
 • week_of_year
 • intervalsample chunks
  minutely1.   2009-11-09T23:00:00Z

   

  2.   2009-11-09T23:01:00Z

  3.   2009-11-09T23:02:00Z

  hourly1.   2009-11-09T23:00:00Z

   

  2.   2009-11-10T00:00:00Z

  3.   2009-11-10T01:00:00Z

  daily1.   2009-11-09T00:00:00Z

   

  2.   2009-11-10T00:00:00Z

  3.   2009-11-11T00:00:00Z

  weekly1.   2009-11-09T00:00:00Z

   

  2.   2009-11-16T00:00:00Z

  3.   2009-11-23T00:00:00Z

  monthly1.   2009-11-01T00:00:00Z

   

  2.   2009-12-01T00:00:00Z

  3.   2010-01-01T00:00:00Z

  yearly1.   2009-01-01T00:00:00Z

   

  2.   2010-01-01T00:00:00Z

  3.   2011-01-01T00:00:00Z

  day_of_week1.   3 (Wendsday)

   

  2.   4 (Thursday)

  3.   5 (Friday)

  hour_of_day1.   11

   

  2.   12

  3.   13

  day_of_month1.   23

   

  2.   24

  3.   25

  day_of_year1.   134

   

  2.   135

  3.   136

  month_of_year1.   9

   

  2.   10

  3.   11

  week_of_year1.   41

   

  2.   42

  3.   43

   

مرتب سازی نتایج (Order By)

 • نتیجه گزارش را می‌توانید با استفاده از دستور Order By می‌توانید بر اساس type, Group By, Interval به صورت صعودی و یا نزولی مرتب کنید. ترتیب نتایج گزارش بر اساس ترتیب Order By های وارد شده در گزارش خواهد بود.

مستندات کاربری اینگرو

تعداد نتایج (Limit)

 • می‌توانید تعداد نتایج دریافتی را محدود به مقدار دلخواه کنید. در صورتی که مقداری را انتخاب نکنید به صورت پیش‌فرض عدد ۱۰۰ برای گزارش شما در نظر گرفته خواهد شد. حداکثر تعداد جواب‌ها در اینگرو ۱۰۰۰۰۰ است.

نمایش نتایج

 • بعد از تنظیم گزارش مد نظر، می‌توانید با فشردن دکمه run نتیجه گزارش درخواستی را مشاهده کنید. این نتایج در دو قالب عمده جدول و نمودار قابل مشاهده هستند.

  در بخش نمایش جدول شما می‌توانید با انتخاب گزینه دانلود جدول را انتخاب کرده و نتایج گزارش  را در قالب فایل CSV دانلود کنید.

مستندات کاربری اینگرو

روش دیگری که برای نمایش نتایج گزارش‌ها وجود دارد، نمایش نمودارهای توصیفی است.

مستندات کاربری اینگرو
 • این نمودارها شامل موارد زیر هستند:  Bar / Line / Stacked Bar / Bar Line / Plar / Pie /Doughnut / Area / Heat map / Bubble / Dot

مستندات کاربری اینگرو

گزارش ساز پیشرفته (Advanced Report Builder)

 • این بخش گزارش‌های پیشرفته‌تر اینگرو قرار گرفته‌اند که شامل گزارش‌های Funnel و extraction است.

  Funnel:

  قیف‌ها ابزارهای قدرمتندی هستند که می‌توانید برای موارد مانند موارد زیر از آن‌ها استفاده کنید:

  – محاسبه میزان ریزش کاربران در انجام رفتارهای کلیدی در اپلیکیشن شما

  – محاسبه پیشرفته attribution analysis مثلا برای محاسبه چه درصدی از کاربرانی که در کمپین تبلیغاتی جذب شده‌اند در اپلیکیشن خرید کرده‌اند؟

  – محاسبه نرخ بازگشت کاربران در اپلیکیشن

  گزارش Funnel اینگرو مبتنی بر session_id بوده و رفتار کاربران را در توالی محاسبه می‌کند که این امر باعث می‌گردد که به گزارش دقیق‌تری دست پیدا کنید.

  برای تشکیل Funnel باید ابتدا نوع گزارش‌ساز را به advance تغییر دهید. سپس در قسمت type گزینه funnel را انتخاب کنید.

مستندات کاربری اینگرو
 • مورد بعدی که باید انتخاب کنید timeframe است که مطابق با گزارش‌ساز classic باید حتما برای اجرای query تعیین شده باشد. می‌توانید برای مشاهده توضیحات تکمیلی به بخش گزارش‌ساز مراجعه کنید.

  حال باید مراحلی که مدنظرتان است برای نمایش funnel را اضافه کنید. در مرحله (step) دارای یک نام (label) است. ماهیت هر مرحله را با انتخاب Stream و Property دلخواه به عنوان شاخص شمارش آن مرحله، تعیین ‌می‌کنید. شما می‌توانید حداکثر ۸ مرحله به گزارش خود اضافه کنید.

مستندات کاربری اینگرو
 • نمایش نتیجه گزارش:

  پس از مشخص کردن تنظیمات قادر خواهید بود با انتخاب گزینه Run Query نتیجه گزارش را مشاهده نمائید.

مستندات کاربری اینگرو
 • مقادیر نمودار را می‌توانید در چند حالت با تغییر گزینه‌های موجود مشاهده نمائید:

  – به صورت عدد خالص (value)

  – به صورت درصد و مقایسه با مرحله پیشین ( Percentage compare to first step )

  – به صورت درصد و مقایسه با مرحله اول ( Percentage compare to previous step )

مستندات کاربری اینگرو